sexhay

Chia sẻ kiến thức

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Trước khi đi vào cách hạch toán tiền ăn ca, ăn trưa cho người lao động thì Kế Toán Thiên Ưng tham khảo 1 vài các quy định liên quan đến tiền ăn như sau:
Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2020 mới nhất

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Mức lương cơ sở năm 2021 mới nhất (lương tối thiểu chung)

Mức lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.