sexhay

Chia sẻ kiến thức

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

Hồ Sơ - Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

1. Căn cứ pháp lý:
- Điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn

2. Thủ tục hủy hóa đơn:

Bước 1: Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục); 

Bước 3: Phải lập biên bản hủy hóa đơn.

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn

Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy
+ Số lượng: 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế
+ Nơi gửi: cơ quan thuế quản lý trực tiếp
+ Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Thời hạn hủy hóa đơn:

Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

4. Phạt vi phạm:
Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì:

- Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo kết quả hủy hóa đơn:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

- Đối với hành vi nộp chậm thông báo kết quả hủy hóa đơn:

+ Phạt cảnh cáo: nếu nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 (kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng: chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định
+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: với hành vi không nộp thông báo (sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)

* Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm 1 vài mức phạt liên quan đến hủy hóa đơn khác như:

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Theo điều 7 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

Theo điều 9 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

Theo điều 11 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC 

 

5. Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, gồm có:

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.

+ Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

+ Biên bản hủy hóa đơn;

Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
5.1. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.

Công Ty Kế Toán MVA

----------------------------

Số 01/2020/QĐ-HHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Đà Nẵng, Ngày 02 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP của chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in của doanh nghiệp.

- Xét đề nghị của Phòng Kế Toán về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Công Ty Kế Toán MVA

Quyết Định

Điều 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

1. Hội đồng hủy hóa đơn gồm có các thành viên sau:

1 Ông: Nguyễn Nhật Minh - Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

2 Bà: Đặng Thị Kim Anh - Kế Toán Trưởng - Thành viên hội đồng

3 Bà: Lê Thu Thảo - Kế Toán Viên - Thư ký hội đồng

2. Nhiệm vụ của Hội đồng thanh hủy hóa đơn:

- Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết:  Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy.

- Tiến hành hủy hóa đơn đã thống kê theo quy định của pháp luật liên quan;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định.

- Lưu trữ hồ sơ hủy hóa đơn tại doanh nghiệp.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn có trách nhiệm:

Thi hành quyết định này theo đúng quy định về hóa đơn

và Lưu trữ hồ sơ hủy hóa đơn tại doanh nghiệp sau khi hoàn thành

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

 

Nơi nhận:

Như điều 1

Phòng kế toán, tài chính

VT

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

 


5.2. Mẫu bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

Công Ty Kế Toán MVA

----------------------------

Số 01/2020/QĐ-HHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Bảng Kiểm Kê Hóa Đơn Cần Hủy

Hôm nay, ngày 03/05/2020, vào lúc 10h30' tại phòng kế toán của công ty Kế Toán MVA

Chúng tôi gồm có các thành viên trong Hội đồng hủy hóa đơn:

1 Ông: Nguyễn Nhật Minh - Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

2 Bà: Đặng Thị Kim Anh - Kế Toán Trưởng - Thành viên hội đồng

3 Bà: Lê Thu Thảo - Kế Toán Viên - Thư ký hội đồng

Đã tiến hành kiểm kê số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết, nay cần hủy như sau:

Tên loại
 Hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số Lượng
Hóa Đơn Hủy

Từ số

Đến số

Tổng Số

Hóa đơn GTGT

01GTKT3/001

TU/19P

0000246

0000300

55

Việc kiểm kê kết thúc vào hồi 11h30 ngày 03 tháng 05 năm 2020
 

Giám đốc - Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng

Thành Viên Hội Đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế Toán Viên

Thư Ký Hội Đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)


5.3. Mẫu biên bản hủy hóa đơn;

Công Ty Kế Toán MVA

----------------------------

Số 01/2020/QĐ-HHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

 

Biên Bản Hủy Hóa Đơn

Hôm nay, ngày 03/03/2020, vào lúc 14h30' tại phòng kế toán của công ty Kế Toán MVA

Chúng tôi gồm có các thành viên trong Hội đồng hủy hóa đơn:

1 Ông: Nguyễn Nhật Minh - Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

2 Bà: Đặng Thị Kim Anh - Kế Toán Trưởng - Thành viên hội đồng

3 Bà: Lê Thu Thảo - Kế Toán Viên - Thư ký hội đồng

Tiến hành hủy hóa đơn theo quyết định số 01/2020/QĐ-HHĐ ngày 14/05/2020

và bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy số 01/2020/BKK-HHĐ ngày 15/05/2020

Cụ thể như sau:

1. Số hóa đơn cần hủy:

Tên loại
 Hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số Lượng
Hóa Đơn Hủy

Từ số

Đến số

Tổng Số

Hóa đơn GTGT

01GTKT3/001

TU/19P

0000246

0000300

55

2. Lý do hủy hóa đơn:

Đây là số hóa đơn đã đặt in theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP của chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Nhưng chưa sử dụng và nay không tiếp tục sử dụng nữa

Nên thực hiện hủy để chuyển sang phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

3. Phương pháp hủy hóa đơn

Hội đồng hủy hóa đơn quyết định sử dụng phương pháp cắt nhỏ các liên hóa đơn để hủy

4. Kết quả hủy hóa đơn

Toàn bộ các liên của 55 số hóa đơn cần hủy đã được thực hiện cắt nhỏ

 

Việc cắt hủy hóa đơn kết thúc vào hồi 16h30 ngày 03 tháng 03 năm 2020

 

Giám đốc - Chủ tịch hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng

Thành Viên Hội Đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế Toán Viên

Thư Ký Hội Đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)


5.4. Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn:

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ------------------------------

 

Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 

 

 

  Kính gửi:…………………………………………………………………...

 

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………   

 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

 

Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……… tháng………năm……… 

Người lập biểu

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

                           (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

Bài viết cùng chuyên mục