sexhay

Chia sẻ kiến thức

Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua 2020

Hướng dẫn cách xử lý khi hóa đơn có sai sót về tên công ty, địa chỉ người mua hàng

Hóa đơn sai tên công ty hoặc sai địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế:
Theo hướng dẫn tại khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

=> Vậy là: Cách xử lý đối với hóa đơn đã lập mà có ghi sai tên công ty, địa chỉ người mua thì các bạn không cần phân biệt hóa đơn đó đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế. 
Hai bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai tên công ty hoặc địa chỉ người mua trước đó để giải trình khi cơ quan thuế có yêu cầu)
Sau đây, Kế Toán MVA sẽ cung cấp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để các bạn tham khảo:

* Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai tên công ty người mua:
Ví dụ:
- Ngày 01/01/2020, công ty Kế toán MVA xuất hóa đơn bán hàng số 0000010, ký hiệu VN/20E công ty TNHH Thương Mại EP

Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:

+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại EB

+ Mã số thuế: 0106098289

- Ngày 03/01/2020, công ty TNHH Thương Mại EP phát hiện ra hóa đơn số 0000010, ký hiệu VN/20E đã nhận ngày 01/01/2020 bị sai tên công ty (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)

=> Vì đây là trường hợp ghi sai tên công ty nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

(Số 01/VN-EP)

  • Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại EP được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/08/2018
  • Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hôm nay ngày 03/01/2020 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN MVA VIỆT NAM – CN ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0108700367001

Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

Đại diện: Ông Lê Văn Phước                         Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Thương Mại EP

Mã số thuế: 0106098289

Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A                        Chức vụ: Giám đốc

Sau khi kiểm tra lại thông tin về tên công ty của công ty TNHH Thương Mại EP (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0000010, ký hiệu VN/19E ngày 01/01/2020 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại EP được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/08/2018 Chúng tôi xác nhận:

Hóa đơn đã ghi sai tên công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế công ty của người mua

Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính

Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua hàng trên hóa đơn đã lập số 0000010 ký hiệu VN/19E ngày 01/01/2020 như sau:

1. Nội dung đã ghi sai:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương Mại EB

2. Nội dung điều chỉnh:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương Mại EP

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0000010 ký hiệu VN/19E ngày 01/01/2020.

     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                        ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                              (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Công ty Kế Toán MVA xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tên công ty người mua trên hóa đơn:

Trường hợp tên người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

"Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"…

(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

* Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ người mua:
Ví dụ: 

- Ngày 01/01/2020, công ty Kế toán MVA xuất hóa đơn bán hàng số 0000010, ký hiệu VN/20E công ty TNHH Thương Mại EP

Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:

+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại EP

+ Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Mỹ, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

+ Mã số thuế: 0106098289

- Ngày 03/01/2020, công ty TNHH Thương Mại EP phát hiện ra hóa đơn số 0000010, ký hiệu VN/20E đã nhận ngày 01/01/2020 bị sai địa chỉ người mua (tên phường) (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)

=> Vì đây là trường hợp ghi sai tên công ty nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

(Số 01/VN-EP)

  • Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại EP được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/08/2018
  • Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hôm nay ngày 03/01/2020 hai bên chúng tôi gồm có:

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN MVA VIỆT NAM – CN ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0108700367001

Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

Đại diện: Ông Lê Văn Phước                         Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Thương Mại EP

Mã số thuế: 0106098289

Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A                        Chức vụ: Giám đốc

Sau khi kiểm tra lại thông tin về tên công ty của công ty TNHH Thương Mại EP (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0000010, ký hiệu VN/19E ngày 01/01/2020 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thương Mại EP được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/08/2018 Chúng tôi xác nhận:

Hóa đơn đã ghi sai địa chỉ công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế công ty của người mua

Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính

Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua hàng trên hóa đơn đã lập số 0000010 ký hiệu VN/19E ngày 01/01/2020 như sau:

1. Nội dung đã ghi sai:

Địa chỉ người mua: : Số 13 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Mỹ, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

2. Nội dung điều chỉnh:

Địa chỉ người mua : Số 13 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0000010 ký hiệu VN/19E ngày 01/01/2020.

     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                        ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                              (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Công ty Kế Toán MVA xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tiêu thức: địa chỉ người mua trên hóa đơn:

Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Bài viết cùng chuyên mục